- Konkursní řízení

10.4.2024

Konkursní řízení

Rada hl. m. Prahy vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích (dále jen „vyhláška č. 54/2005 Sb.“), ve znění vyhlášky 107/2019 Sb., konkursní řízení na funkci ředitele příspěvkové organizace:

Dům dětí a mládeže Praha 8 - Spirála

se sídlem Přemyšlenská 1102, 182 00 Praha 8 - Kobylisy


Předpoklady pro výkon činnosti řediteledle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pedagogických pracovnících“):

» odborná kvalifikace dle zákona o pedagogických pracovnících,

» příslušná praxe dle zákona o pedagogických pracovnících v délce minimálně 4 let,

» plná svéprávnost,

» bezúhonnost,

» zdravotní způsobilost,

» znalost českého jazyka.

Požadavky pro výkon činnosti ředitele:

» pedagogické aspekty práce na pozici ředitele, pedagogická koncepce odpovídající zaměření domu dětí a mládeže a představa uchazeče o vedení pedagogického sboru, znalosti v oblasti trendů ve výchově a vzdělávání a schopnost koncepční práce v oblasti školství, výchovy a vzdělávání,

» znalost školských právních předpisů a školské problematiky,

» znalost zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a dalších pracovně právních předpisů,

» základní ekonomické znalosti,

» organizační a řídící schopnosti.

Přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti:

a) jméno, příjmení, titul uchazeče,

b) datum a místo narození uchazeče,

c) místo trvalého pobytu uchazeče,

d) pozice, na kterou se uchazeč hlásí,

e) datum a podpis uchazeče.

K přihlášce přiložte:

» strukturovaný životopis obsahující údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech,

» ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání, dokládajících předpoklady pro výkon činnosti ředitele dle zákona o pedagogických pracovnících,

» doklad o průběhu zaměstnání a délce praxe podle § 5 odst. 1 zákona o pedagogických pracovnících,

» koncepci dalšího rozvoje školského zařízení (v rozsahu max. 5 stran strojopisu), která bude rovněž obsahovat analýzu hospodaření tohoto školského zařízení (podklady za uplynulých 5 let budou k dispozici v Domě dětí a mládežePraha 8 - Spirála), rozvojové záměry organizace (nabídka aktivit, prostorové zázemí apod.) v souladu s uvedením ekonomických možností a potenciálu a konkrétní spoluprací se školami v lokalitě. Koncepce bude zveřejněna v anonymizované podobě na portálu školství, tj. na webové adrese www.prahaskolska.eu (sekce konkursy)a na webu Domu dětí a mládeže Praha 8 - Spirála, v období po prvním jednání konkursní komise do jednoho měsíce od jmenování ředitele této příspěvkové organizace; vlastnoručně podepsaný souhlas se zveřejněním předložené koncepce musí být součástí koncepce nebo přiložen jako samostatný dokument,

» výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,

» lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce pedagogického pracovníka (ne starší než 2 měsíce).

Vaše osobní údaje jsou zpracovány pro účely tohoto konkursu hlavním městem Prahou, se sídlem Praha 1, Staré Město, Mariánské náměstí 2/2, IČO: 00064581, správcem osobních údajů. Zpracování probíhá na základě plnění právní povinnosti správce, kterou mu ukládá § 166 školského zákona a vyhlášky č. 54/2005 Sb. Poučení o Vašich právech souvisejících s ochranou osobních údajů, skartační lhůtě, kontakty na správce a další informace o zpracování Vašich osobních údajů najdete na adrese: https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/gdpr .

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto konkursní řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu.

Přihlášky s uvedenými doklady včetně příloh v uzavřené obálce s přesným označením „KONKURS“ – Dům dětí a mládeže Praha 8 - Spirála“ a „NEOTEVÍRAT“ musí být doručeny do 10. 5. 2024 do podatelny zřizovatele, kterým je hl. m. Praha:

Magistrát hlavního města Prahy

Odbor školství, mládeže a sportu

Jungmannova 35/29

110 00 Praha 1

Kontaktní osoba:Mgr. Tereza Majorová, tel.: 236 005 869

Aktuality

Zájmové kroužky pořádané Domem dětí a mládeže Praha 6 - Suchdol budou postupně zveřejňovány na webových stránkách ddmsuchdol.cz od 17. 6. 2024. Přihlášky do Miniškolky Cvrčci budou k dispozici od 3. 6. 2024
zobrazit archiv

Zřizovatel

Zřizovatel příspěvkové organizace Hlavní město Praha

Praha

Domeček roste

EU

Projekt DOMEČEK ROSTE je spolufinancován Evropskou unií.

Více o projektu