Kroužky - Info k přihlašování

AKTUÁLNÍ INFO KE KROUŽKŮM


Školní rok 2021/2022 končí 10.6. Po tomto datu pouze nahrazujeme lekce, které nebyly doučeny do garantovaného limitu.

Dne 21. 6. budou zveřejněny kroužky na školní rok 2022/2023
Většina kroužku = zájmové útvary (zú) nemají zatím uvedeny časy konání.
Ty budou postupně známy koncem prázdnin, začátkem září.
Hlašte se, prosím, normálně dle návodu.
Jakmile bude znám termín, budeme Vás kontaktovat, zda Vám čas vyhovuje.

A teprve pak budeme rozesílat přihlášky a pokyny k platbě. Zatím nic neplaťte.

U ostatních kroužků budeme závazné přihlášky a pokyny k platbě posílat nejdříve poslední týden v srpnu.

Postupně také budeme přidávat do nabídky další zú.

Kroužky by měly běžet od října 2022 vzhledem ke stěhování zpět do Rohové po roční rekonstrukci.

Vážení rodiče,

na základě „Školského zákona“ je třeba do přihlášky vyplnit rodné číslo účastníka (dítěte, žáka, studenta) :


Údaje vyžadované v přihlášce jsou evidovány ve školní matrice, jejíž vedení je upraveno § 28 odst. 3 zákona č. 561 / 2004 Sb. (školský zákon) oznamovat bezodkladně údaje (a jejich změny) stanovené § 28, odst. (3) školského zákona, tj. zejména jméno, příjmení, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu.
Žádáme vás o doplnění rodného čísla (bez rodného čísla není mj. vaše dítě pojištěno ve školském zařízení).

Děkuji
Jana Němcová
ředitelka DDM


JAK SE PŘIHLÁSIT?


PRO STÁVAJÍCÍ ČLENY KROUŽKŮ

Kdo se již v minulosti účastnil kroužku v DDM Praha - Suchdol - tzn. účastník, který má údaje vyplněné ve školní matrice (=na webových stránkách www.ddmsuchdol.cz) a platnou emailovou adresu, si může provést rezervaci/zápis on-line na www.ddmsuchdol.cz u příslušného odkazu u každého z kroužků. Prosím, pokud máte změny, proveďte je v administraci.

PRO NOVÉ ČLENY KROUŽKŮ

Přihlásit se můžete
a) on-line dle pokynů na www

b) osobně v DDM (po tel. objednání schůzky), kde s Vámi provedeme el. registraci, přiřadíme kroužek a vytiskneme Vám přihlášku a zaplatíte buď hotově nebo dostanete pokyn k platbě na účet DDM


Neprovádíme zápis telefonicky ani emailem

Platbu za zájmové útvary je možné hradit na období školního roku nebo pololetí.
Platbu je potřeba provést do 3 pracovních dnů od účasti na 1. lekci
- bezhotovostně na náš 25838061/0100, Komerční banka, a.s. (důležité je přesné uvedení námi přiděleného variabilního symbolu)
- nebo složením příslušné částky v DDM

Platby jsou zpracovávány elektronicky, bez uvedení správného variabilního symbolu nebude Vaše platba identifikována a přihlašovací systém bude Vaši přihlášku považovat za neuhrazenou.
Více plateb NELZE slučovat pod jeden variabilní symbol. Například při objednání dvou a více kurzů je pro identifikaci platby nezbytně nutné zaplatit každou přihlášku zvlášť s jejím variabilním symbolem.V případě platby zápisného pouze za 1. pololetí, je nutné uhradit zápisné za 2. pololetí nejpozději do 31.ledna.
Úhrada zápisného na celý školní rok je možná pouze pro přihlášené do 31.10. daného školního roku.

Ceny jsou uvedeny za rok/pololetí.
Cena zájmových útvarů je stanovena na celý školní rok a je zvýhodněna, zohledňuje státní svátky, prázdniny a event. nenadálé absence lektora z vážných důvodů. Minimální počet lekcí za školní rok je 30, pokud není stanoveno jinak (pozdější začátek, krátkodobé kurzy).
Členem ZÚ se zájemce stává složením zápisného a vyplněním přihlášky.

CO KDYŽ SE PŘIHLÁSÍM POZDĚJI?
Při přihlášení do pravidelného zájmového vzdělávání později, než při zahájení konání zájmového útvaru jsou stanovena tato pravidla určení úplaty za zájmové vzdělávání:
- při přihlášení do konce října se platí celá roční nebo pololetní částka;
- při přihlášení na druhé pololetí do konce února se platí celá částka na druhé pololetí;
- při přihlášení do konce listopadu / března se platí pololetní částka snížená o čtvrtinu;
- při přihlášení do konce prosince / dubna se platí pololetní částka snížená o polovinu;
- při přihlášení do konce ledna / června (května) se platí čtvrtina pololetního předpisu.


Odhlášení nebo vrácení uhrazeného účastnického poplatku?
Odhlášení z pravidelné zájmové činnosti nebo prázdninové akce je možné kdykoli na základě žádosti účastníka (zákonných zástupců účastníka). Žádost si lze stáhnou na webu www.ddmp6.cz, anebo vám ji na požádání pošleme mailem.

Poplatek (či jeho poměrná část) za kurz či kroužek může být vrácen z těchto důvodů:
- dlouhodobá nemoc nebo úraz (alespoň v délce trvání 1 měsíc (doloženo lékařským potvrzením),
- změna trvalého bydliště účastníka (doloženo občanským průkazem rodičů nebo účastníka),
- účastník vůbec nezahájil činnost (připouští se maximálně JEDNA ÚČAST v prvním měsíci po přihlášení) – doloženo deníkem.

Při odhlášení či zanechání účasti v zájmovém útvaru z jiných důvodů se poplatky zásadně nevrací.

V případě pravidelné zájmové činnosti je úplata v odůvodněných případech vracena na základě počtu kalendářních měsíců, v nichž se účastník dané činnosti skutečně účastnil (byl přítomen alespoň jedenkrát v daném kalendářním měsíci). Uhrazená částka snížená o administrativní poplatek 100,–Kč.

Účastníka, který se čtyřikrát po sobě nezúčastnil činnosti zájmového útvaru (kurzu) a neinformoval DDM o důvodech své dlouhodobé neúčasti považujeme za odhlášeného. V takovém případě se zaplacený účastnický poplatek nevrací.

Režim činnosti a chování účastníků, pravidla pro úhradu zápisného a další důležité informace najdete ve vnitřním řádu DDM.


ON-LINE přihlašování

On-line přihlašování je umožněno u většiny ZÚ a táborů.

Kdo se již v minulosti účastnil kroužku v DDM Praha 6 - Suchdol (účastníci, kteří mají údaje vyplněné v systému IS DDM a platnou emailovou adresu) si může provést rezervaci/zápis on - line na www.ddmsuchdol.cz, u příslušného odkazu u každého z kroužků/táborů. Podmínkou je, že známe vaší emailovou adresu.

Stávající účastníci 15.6.
Nový členové/zájemci se mohou registrovat a zapsat on-line od 1.7.

Pokud registraci ještě nemá, je třeba provést Registraci nového uživatele pomocí formuláře na webu DDM: https://www.ddmsuchdol.cz/profil/
Registraci vždy provádí zákonný zástupce dětí, případně dospělá osoba. Zadejte prosím svůj e-mail a heslo, s těmito údaji se budete nadále přihlašovat do systému. Bez funkční e-mailové adresy není možné registraci ani přihlašování dokončit.
Po vytvoření registrace zadá novou osobu/osoby do systému a poté osobu zapíše ke konkrétnímu kroužku/táboru.

Po odeslání přihlášky dostanete potvrzovací email o přijetí vašeho požadavku. Pozor - v tomto kroku se ještě nejedná o závaznou přihlášku! Přijaté požadavky vyřizují pracovníci DDM zpravidla do dvou pracovních dnů, o výsledku vás budeme informovat emailem.
V případě, že bude vaše přihláška přijata, dostanete pokyny k platbě a případné další informace. Platbu proveďte podle pokynů v závazné přihlášce. Pokud by z nějakého důvodu nebylo možné vašemu požadavku vyhovět (např. nedostačující kapacita či naopak nízká naplněnost), budeme vás rovněž informovat.
Jestliže nedostanete do dvou pracovních dnů emailem žádnou informaci, prosíme, kontaktujte DDM nejlépe telefonicky, abychom mohli věc dořešit.


Během září může docházet ke změnám termínů kroužků (změna rozvrhů u externích lektorů, změny v pronájmech tělocvičen, či z jiných důvodů).
Děkujeme za pochopení, naprostou většinu případných změn nejsme schopni ovlivnit. Budeme Vás o nich neprodleně informovat .
Do kroužku je zájemce přihlášen řádně odevzdanou přihláškou v originále a provedenou úhradou.

Prosíme, případné dotazy ke kroužkům řešte telefonicky nebo emailem.

Aktuality

Víte, že vyšel nový newsletter? Možná Vám zapadl do spamu nebo ještě nejste přihlášeni k jeho odběru. Zde se můžete podívat na jeho kratší verzi. Pokud byste si ho přáli ve Vašem mailu, napište na ict@ddmsuchdol.cz
Zápis do Miniškolky Cvrčci formou on-line přihlášky je spuštěn od 1.6.2023. https://www.ddmsuchdol.cz/krouzky/?id=969
Přihlašování na kroužky na školní rok 2023/24 bude spuštěno 15.6. Následně budou kroužky postupně přibývat.
zobrazit vše

Zřizovatel

Zřizovatel příspěvkové organizace Hlavní město Praha

Praha

Domeček roste

EU

Projekt DOMEČEK ROSTE je spolufinancován Evropskou unií.

Více o projektu